LOCATION

Novi Zagreb – East, Zagreb

ADDITIONAL INFORMATION

GFA – 26.745 m²

FLOORS – Po(-2)+Pr+7