Location

Šestinski dol, Zagreb

Additional information

GFA 640 m²

FLOORS Po + Pr + 2 + Ptk